Договір публічної оферти


Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. У зв'язку з цим, інтернет-ресурс магазину https://goodwater.com.ua є торговим майданчиком, а договірні відносини між покупцем і продавцем оформляються у вигляді договору публічної оферти.
Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення кнопки «Замовити», означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно чинного українського законодавства, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених у Договорі, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти у свою власність та оплатити Товар, що є Предметом Договору.
1.2. У власність Покупця передається Товар. Тип, комплектація, кількість установок та їх вартість визначаються специфікацією, що є невід’ємною частиною цього договору.

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ
2.1. Передача Товару у власність Покупця здійснюється Продавцем на складі Продавця не пізніше 30 (Тридцяти) днів після здійснення оплати 100 % (сто відсотків) вартості Товару, що вказана у специфікації.
2.2. Факт передачі Товару у власність Покупцеві оформляється Сторонами шляхом підписання видаткової накладної, яка підписується обома Сторонами у момент передачі-приймання Товару.
2.3. Товар доставляється (перевозиться) силами, засобами та за рахунок Покупця.
2.4. У випадку самовивозу Товару зі складу Продавця Покупець несе ризик випадкової загибелі (або пошкодження) Товару з моменту передачі Товару у його володіння.
2.5. У випадку відправлення товару визначеними Покупцем кур’єрськими службами, або через визначених Покупцем перевізників, Продавець несе всі ризики випадкової загибелі (або пошкодження) Товару до моменту передачі Товару перевізнику (кур’єрській службі) або іншій визначеній Покупцем особі.
1. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ
1.1. Ціна та вартість товару визначається у специфікації, яка є невід’ємною частиною договору. Сторони погодили, що визначення вартості Товару здійснюється на основі ціни, встановленої у доларах США. Усі розрахунки здійснюються в гривні по курсу на дату підписання договору.
1.2. Оплата вартості Товару здійснюється Покупцем на таких умовах:
1.2.1. 100 % (сто відсотків) вартості Товару, зазначеного у п.1.2.Договору, оплачуються Покупцем протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту підписання даного Договору.
1.3. Оплата вартості Товару здійснюється Покупцем на підставі виставлених Продавцем рахунків в національній валюті України в еквіваленті до долара США за комерційним курсом Продавця на день оплати шляхом безготівкового банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
1.4. Вартість товару на момент повної оплати може змінюватись з урахуванням курсу валют на дату платежу. В такому випадку Продавець має право здійснити перерахунок вартості Товару з урахуванням курсу валют на дату платежу.
1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
1.1. Продавець зобов’язується:
1.1.1. Передати Покупцеві Товар та усю необхідну документацію до нього у власність.
1.1.2. Скласти та підписати видаткову накладну на Товар.
1.1.3. Забезпечити якість Товару відповідно до чинних технічних умов та стандартів, зокрема Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/11027 від 19.03.2018 року;
1.1.4. Надавати Покупцеві технічну, інформаційну та іншу необхідну допомогу з післяпродажного обслуговування Товару (на підставі окремого договору);
1.1.5. Протягом 2 (двох) років здійснювати обслуговування, за умови придбання Покупцем комплектуючих у Продавця.
1.2. Покупець зобов’язується:
1.3. Прийняти обумовлений в п. 1.2. до цього Договору Товар;
1.4. Оплатити вартість Товару у визначені цим Договором строки (терміни);
1.5. Підписати видаткову накладну на Товар не пізніше третього дня з моменту її отримання та повернути примірник Продавця.
1.6. У випадку придбання Товару із зображенням торговельної марки “G Water”, разом з укладенням цього договору укласти Партнерський договір на право використання торговельної марки “G Water” та системи бізнесу Продавця.
1.7. Продавець має право:
1.7.1. Отримання оплати вартості товару у строки та на умовах визначених цим договором;
1.7.2. У випадку придбання Товару із зображенням торговельної марки “G Water” вимагати укладення Партнерського договору із власником торговельної марки або іншими правоволодільцями;
1.7.3. Стягнення збитків, завданих несвоєчасною оплатою Покупцем Товару, а також на стягнення пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.
1.8. Покупець має право:
1.8.1. Отримання оплаченого Товару у власність у строки та на умовах, передбачених цим Договором;
1.8.2. Вимагати усунення недоліків у діяльності Товару, які сталися не з вини Покупця та не пов’язані із заміною витратних матеріалів та/або поточним обслуговуванням установки;
1.8.3. Забезпечення Продавцем відповідності Товару технічним вимогам та вимогам безпечності і якості. 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
1.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором.
1.2. За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням та/або неналежним виконанням збитки.
1.3. У випадку несвоєчасного виконання прийнятих на себе грошових зобов’язань по оплаті за фактично переданий у власність Товар за цим Договором Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного зобов’язання за кожний день прострочення.
1.4. Сплата Стороною штрафу або пені не звільняє жодну зі Сторін від обов’язку реально та належним чином виконати усі свої зобов’язання за цим Договором та від обов’язку повністю відшкодувати протилежній стороні усі збитки, завдані їй невиконанням або неналежним виконанням цього Договору. Штраф (пеня) підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.
© 2015 GWater